Revision history of "03/10/2011 (CZ)"

From Noisebridge
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:15, 3 October 2011Algoldor (Talk | contribs)‎ . . (+2,290)‎ . . (Created page with 'Zdravím ve spolek, Uteklo již řádně času, co jsem vám psal naposledy, omlouvám se za dlouhou prodlevu. Zpozdění bylo zapříčiněno převážně “oddáním se” m…')
Personal tools