Revision history of "14/4/2011 (CZ)"

From Noisebridge
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:31, 14 April 2011Algoldor (Talk | contribs)‎ . . (+4,890)‎ . . (Created page with 'Zdravím ve spolek! Tento email je určen sponzorům, kteří mě materiálně podpořili a samozřejmě všem těm, kteří mi pomohlli v mnoha dalších směrech a umožnili m…')
Personal tools