Revision history of "19/5/2011 (CZ)"

From Noisebridge
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:01, 19 May 2011Algoldor (Talk | contribs)‎ . . (+1,863)‎ . . (Created page with 'Zdravím ve spolek, V posledních dvou týdnech jsem byl v rámcí mého přesunu z ČR do Irska poměrně zaneprázdněn. Podařilo se mi zařídit toto: *doletět do Irska a…')
Personal tools