Revision history of "28/5/2011 (CZ)"

From Noisebridge
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:40, 28 May 2011Algoldor (Talk | contribs)‎ . . (+2,627)‎ . . (Created page with 'Zdravím ve spolek, S Dvoudenním zpožděním posílám další update ohledně projektu Pomoc Japonsku. V posledním dopise jsem plánoval tyto aktivity: - najít si práci,…')
Personal tools