Revision history of "4/5/2011 (CZ)"

From Noisebridge
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:43, 4 May 2011Algoldor (Talk | contribs)‎ . . (+1,547)‎ . . (Created page with 'Zdravím ve spolek! Musím Vám s politováním oznámit, že se mi nepodařilo získat dostatek zdrojů na to abych mohl odletět do Japonska před 10 květnem. Mezi 8-15 srpn…')
Personal tools